Количка

Вашата количка е празна.

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НЕ Е НЕЩО ОТКЪСНАТО ОТ РЕАЛНОСТТА ИЛИ САМОЦЕЛ

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ Е … едно много ефикасно средство за пряко намаляване на производствените разходи.

В някои сектори разходите за енергоносители, електрическа енергия, газ, твърди и течни горива, достигат 80 % от стойността на всички разходи, и приложението на набора от мерки за енергийна ефективност дава възможности, които не са за подценяване.

НАШИТЕ ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ

1. Рециклиране на топлинна енергия (утилизация, рекуперация)

Азбучна истина е, че няма технологичен процес, който да усвоява цялата вложена енергия.
Неизползваната част често се оставя да „отлети“ в околната среда наример с димни газове, горещ въздух, водна пара. Може обаче и да бъде уловена и върната за нуждите на технологичните процеси.

2. Съоръжения и процеси с понижена консумация на енергия.

Един пример са процесите на охлаждане. Масово използваните съоръжения са с голяма консумация, основно на ел. енергия, 80 – 90 % влагана в компресорите на хладилните и охлаждащите агрегати. Съществуват методи на охлаждане, които ползват само потенциала на външния въздух.
Без „участието“ на енергоемките агрегати енергийните разходи може чувствително да бъдат намалени. Популярното название на тези методи е FREE COOLING.

3. Оптимизация на топлинните потоци.

Редица технологични процеси са свързани с производството, разпределението, подаването и отвеждането на топлинна енергия. В практиката си често се сблъскваме с решения в тази област, които са далеч от оптималното. Като специалисти по топлинна техника разполагаме с широк набор от мерки за оптимизация.

4. Топлинна енергия от околната среда.

Популярно е да се говори за ВЕИ, но факт е, че за целите на дадено промишлено производство, от околната среда, може да се извлича топлинна енергия с малки и дори много малки енергийни експлоатационни разходи.

ЕТАПИ НА ДЕЙНОСТТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

  • Посещение и оглед на обекта;
  • Събиране на първоначална информация и данни;
  • Установяване на възможностите и запознаване на клиента с тях;
  • Първоначална технико-икономическа обосновка на предложенията;
  • Проектиране на инсталациите;
  • Цялостно изпълнение в т.ч. доставка на съоръжения, компоненти и материали, монтаж, и пускане в действие.