Количка

Вашата количка е празна.

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

НЕ Е НЕЩО ОТКЪСНАТО ОТ РЕАЛНОСТТА ИЛИ САМОЦЕЛ

Рециклиране на топлинна енергия

(утилизация, рекуперация)

Азбучна истина е, че няма технологичен процес, който да усвоява цялата вложена енергия.

Неизползваната част често се оставя да „отлети“ в околната среда например с димни газове, горещ въздух, водна пара. Може обаче и да бъде уловена и върната за нуждите на технологичните процеси.

Съоръжения и процеси

с понижена консумация на енергия

Един пример са процесите на охлаждане. Масово използваните съоръжения са с голяма консумация, основно на ел. енергия, 80 – 90 % влагана в компресорите на хладилните и охлаждащите агрегати. Съществуват методи на охлаждане, които ползват само потенциала на външния въздух. Без „участието“ на енергоемките агрегати енергийните разходи може чувствително да бъдат намалени.

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ Е … едно много ефикасно средство за пряко намаляване на производствените разходи.

Топлинна енергия

от околната среда

Популярно е да се говори за ВЕИ, но факт е, че за целите на дадено промишлено производство от околната среда може да се извлича топлинна енергия с малки и дори много малки енергийни експлоатационни разходи.

Оптимизация

на топлинните процеси

Редица технологични процеси са свързани с производството, разпределението, подаването и отвеждането на топлинна енергия. В практиката си често се сблъскваме с решения в тази област, които са далеч от оптималното. Като специалисти по топлинна техника разполагаме с широк набор от мерки за оптимизация.

ЕТАПИ НА ДЕЙНОСТТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ:

  • Посещение и оглед на обекта;
  • Събиране на първоначална информация и данни;
  • Установяване на възможностите и запознаване на клиента с тях;
  • Първоначална технико-икономическа обосновка на предложенията;
  • Проектиране на инсталациите;
  • Цялостно изпълнение, в т.ч. доставка на съоръжения, компоненти и материали, монтаж, и пускане в действие.