Количка

Вашата количка е празна.

ТАРА СИСТЕМС ЕООД,
ЕИК: 202333450,
с адрес: ул. Борисова №63 обл. Русе, гр. Русе 7000, България,
ДДС №: BG202333450,
тел.: +359 82 595 595 и
имейл адрес: office@aklima.bg,
прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия:

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да използвате страницата на ТАРА СИСТЕМС ЕООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ТАРА СИСТЕМС ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на страницата на ТАРА СИСТЕМС ЕООД за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ТАРА СИСТЕМС ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички посочени по-долу клаузи, моля, не използвайте сайта на ТАРА СИСТЕМС ЕООД.

2. Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са:
2.1. Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страница на ТАРА СИСТЕМС ЕООД без да извършват регистрация.

3. ТАРА СИСТЕМС ЕООД, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право на ТАРА СИСТЕМС ЕООД или на негови договорни партньори. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на ТАРА СИСТЕМС ЕООД. Нерегламентираното използване на обектите на закрила представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4. ТАРА СИСТЕМС ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от ТАРА СИСТЕМС ЕООД се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на този сайт свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да се регистрирате, за да ползване услугите на онлайн магазина и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник, ТАРА СИСТЕМС ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща Вашите лични данни, получена от Вас посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
ТАРА СИСТЕМС ЕООД  приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, която е приложима към обработването на лични данни.

5. ТАРА СИСТЕМС ЕООД  полага всички усилия да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ТАРА СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ТАРА СИСТЕМС ЕООД  за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
ТАРА СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

6. ТАРА СИСТЕМС ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

7. За всички неуредени в тези Общи Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

8. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

9. Начини на плащане:

9.1 Стойността на стоките може да бъде заплащана по електронен път (с карта), а също и чрез плащане при получаване. При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата се възстановява само по картата, с която е платено.

Дата: 01.01.2023г.